Školní vzdělávací program

„BERUŠČIN KALENDÁŘ“

 

ŠVP „Beruščin kalendář“ je stavěn tak, aby přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech (biologické, psychologické, sociální…).

Dítě by mělo mít možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávat žádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje.

Podporujeme zdravý životní styl.

Obsahuje integrované bloky, které nejsou striktně časově ohraničeny.

Časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Činnosti dětí vycházejí z přirozeného života kolem nás.

Integrované bloky jsou konkretizovány učitelkami v třídních programech.

 

 Integrovaný blok č. 1:

 „S Beruškou jsme kamarádi“

S Beruškou a kamarády poběžíme do zahrady,
splníme si plno snů.
Sluníčko se za mrak schová?
Ale nám to nevadí.
Když nebudem něco vědět, Beruška nám poradí.

Cíl :

Pokládání základů pro další vzdělávací proces. Pomocí pedagogických metod (pozorování, rozhovor…) zjišťovat úroveň dovedností, znalostí a schopností dětí. Na základě individuálních potřeb každého dítěte volit nejvhodnější postupy a metody k jeho rozvoji.

 

Integrovaný blok č. 2:

 „Beruščina překvapení“

Už je tady zas,
ten vánoční čas.
Čeká na nás překvapení,
od Berušky – lepší není!

Cíl:

Zaměřit se na kultivované smyslové vnímání, rozvoj představivosti, tvořivosti a fantazie. Podněcovat děti, aby získané dojmy a prožitky vyjadřovaly slovně, výtvarně, pohybem, …. Vést děti k prosociálnímu chování v  kolektivu a společnému sdílení prožitků dětí, rodiny a školy při netradičních akcích.  Našim důležitým cílem bude dovést děti k uvědomění si toho, že obdarovat je ten nejkrásnější dar a radovat se mohou i z maličkostí.

 

Integrovaný blok č.  3:

„Beruščin sen“

Beruška již usíná,
velká zima začíná.
Co se jí zdá?
Krásný sen, jak se žije se sněhem.
Děti v zimě sportují,
náramně se radují.

Cíl:

Vést děti k ochraně jejich zdraví. Rozvíjet poznatky a dovednosti, které předcházejí budoucímu čtení a psaní. Rozvíjet slovní zásobu a komunikativní činnosti. Vést děti k relativní samostatnosti a schopnosti spolupracovat. Mít povědomí o lidových zvycích a tradicích.

 

Integrovaný blok č. 4:

„Beruščino probuzení“

Beruška se probudila,
velmi překvapená byla.
Příroda se zelená,
nový život začíná.

Cíl:

Budeme se snažit rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s živou přírodou, budeme je vést k tomu, aby si vážily života ve všech jeho podobách (rostliny, zvířata, mláďata, lidská společnost…), aby si osvojovaly dovednosti k ochraně přírody a vnímaly její proměny. Chceme u dětí vzbudit zájem o nové poznatky, o lidové tradice a zvyky. Předpokládáme, že si děti osvojí základní poznatky o sobě, o rodině, o práci a činnostech lidí, které využijí při posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině, komunikativních dovednostech a rozvoji schopností žít ve společenství. Budeme rozvíjet estetické tvořivé vnímání, cítění a sebevyjádření.

 

 

Integrovaný blok č. 5 :

„Cestování s Beruškou“

Kampak letíš, Beruško?
Za sluníčkem, za létem.
Nasedněte do vláčku,
ukážu vám celou zem.

Cíl:

Rozvíjet schopnosti dítěte pro získávání nových poznatků a dovedností v širších souvislostech.

Umět je využívat v přirozených situacích a při praktických činnostech.

Posilováním sebevědomí a sebeuvědomění vést děti k víře ve své schopnosti a možnosti.